Eigenwoning regeling zeer complex, regering schuift evaluatie door.

Voormalig Staatssecretaris van Financiën Snel heeft mede namens de minister van Milieu en Wonen de rapporten van de evaluaties van de eigenwoningregeling en de kabinetsreactie hierop, naar de Tweede Kamer gestuurd. De doeltreffendheid en doelmatigheid van de eigenwoningregeling is geëvalueerd door het onderzoeksbureau SEO economisch onderzoek. De complexiteit van de regeling is geëvalueerd door het onderzoeksbureau Panteia.

Hoewel geconcludeerd wordt dat een aantal beleidswijzigingen van de afgelopen jaren (met name de aflossingseis en de tariefmaatregel) doelmatig zijn geweest, is met deze beleidswijzigingen de huidige eigenwoningregeling zeer complex geworden. Niet alleen voor belastingplichtigen met een eigen woning, maar ook voor professionals die zich in de dagelijkse praktijk met de regeling bezighouden. Het kabinet onderkent dat met name de invoering van de aflossingseis en de stapeling van regelingen bij zogenoemde life-events vanuit het oogpunt van begrijpelijkheid en toepasbaarheid tot een ongewenste toename van de complexiteit van de regeling hebben geleid.

Ten aanzien van de doeltreffendheid en doelmatigheid concludeert SEO, dat de regeling ondoelmatig is door de negatieve neveneffecten, zoals hoge kosten, hogere huizenprijzen, lagere welvaart en meer schuldopbouw. Daarnaast heeft het relatief grote aantal ongelijksoortige maatregelen om de neveneffecten te beperken geleid tot een complexe fiscale behandeling van de regeling. Panteia concludeert ook dat de huidige eigenwoningregeling te complex is, waardoor een juiste toepassing in sterke mate wordt belemmerd. De huidige eigenwoningregeling is daardoor niet goed houdbaar, controleerbaar, uitvoerbaar en handhaafbaar.
Beide onderzoeksbureaus pleiten voor een eindbeeld voor de fiscale behandeling van de eigen woning waarnaartoe gewerkt zou moeten worden. Als opties hiervoor geven beide bureaus het defiscaliseren van de eigen woning of het overbrengen van de woning naar box 3 of een afzonderlijke box.
Het is naar de mening van het kabinet aan een volgend kabinet om hier eventueel verdere stappen in te zetten. Het ontwikkelen van een helder perspectief inzake de fiscale behandeling van de eigen woning kan daarbij helpen om iedereen op een verantwoorde wijze mee te nemen naar een uitvoerbare en betaalbare regeling die recht doet aan de woonwensen van burgers, aldus de (voormalige) staatssecretaris Snel.

Bron SEH

Het is mede daarom belangrijk om deskundig advies in te winnen.